Cijene

U skladu sa odlukom o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz sredstava proračuna Grada Zagreba, cijena redovitog programa ovisi o prihodovnom cenzusu:

 

Dokumentacija:

  • dokaz o ostvarenim prihodima svih članova kućanstva: PK kartica ili potvrda poslodavca o visini plaće, dokazi o drugim prihodima ako postoje ( mirovina, naknada za bolovanje, rodiljne potpore, prihodi od najma)
  • ugovor o stambenom kreditu + potvrda banke o iznosu uplaćenih anuiteta za stambeni kreditu
  • ugovor o najmu stana  + dokaz o uplaćenim najamninama (uplatnice ili potvrda najmodavca koliko mu je uplaćeno)
  • ispuniti Zahtjev za sufinanciranje, izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, izjavu o prihodima zajedničkog kućanstva (prilog o sufinanciranju dadilja)